سونگ ایل گوک در لابیسیت (فروشنده پارلمان )

سونگ ایل گوک در امپراطور دریا

سونگ ایل گوک در امپراطوری بادها